Usługi w zakresie BHP

 • szkolenia wstępne I okresowe dla wszystkich grup zawodowych,
 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • doraźne opracowywanie analizy stanu bhp i ochrony p.poż.,
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych,
 • opracowywanie instrukcji do maszyn i urządzeń,
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy,
 • ocena i identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP oraz sporządzanie analiz, raportów i harmonogramów działań naprawczych,
 • doradztwo prawne i techniczne z zakresu BHP,
 • opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami BHP,
 • audyty stanu BHP,

Usługi w zakresie Ppoż

 • Wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • Naprawa, legalizacja i konserwacja gaśnic, agregatów gaśniczych,
 • Przeglądy (pomiary parametrów) hydrantów wewnętrznych i węży,
 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
 • Sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”,
 • Sporządzanie „Dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem”,
 • Analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • Informacje na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych,
 • Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami ppoż,
 • Przygotowywanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez PSP,
 • Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych,
 • Audyt w zakresie ppoż.