Doradztwo i Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Szkolenia BHP po angielsku

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

E-learning - szkolenia BHP On-line

Arrow
Arrow
Slider

Ocena ryzyka zawodowego

W 1996 roku, na mocy nowelizacji Kodeksu Pracy, przepisy polskiego prawa zostały dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Zmiany te wiążą się z obowiązkiem przeprowadzania „oceny ryzyka zawodowego” dotyczącej wykonywanej pracy oraz koniecznością poinformowania o niej pracowników. Zagadnienie to często sprawia pracodawcom wiele trudności.

Co rozumiemy poprzez zwrot „ryzyko zawodowe”?

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129, poz. 844 z póź. zm., jest to "prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy".

Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonać:

  • przy kreowaniu nowych stanowisk pracy
  • przy wprowadzaniu zmian organizacyjno-technologicznych
  • w przypadku zdarzenia wypadkowego,
  • po wprowadzeniu zmian w istniejących środkach ochronnych

 Jeśli kwestia ta wydaje się Państwu skomplikowana, to zachęcamy do kontaktu z firmą SABIX, działająca na terenie Warszawy. Do naszych obowiązków należy zarówno szacowanie ryzyka zawodowego, jak i przygotowanie stosownej dokumentacji. Prezentujemy również propozycje stosownych środków zapobiegawczych, które zmniejszą ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy czy chorób zawodowych.